minhthyfurniture.com minhthyfurniture.com - Minh Thy Furniture | T? tin b?i ch?t l??ng và chuyên nghi?p

minhthyfurniture.comWebsite Profile

Title: Minh Thy Furniture | T? tin b?i ch?t l??ng và chuyên nghi?p
Keywords: C?ng ty C? ph?n N?i Th?t Minh Thy s?n xu?t các s?n ph?m làm t? day nh?a gi? may nh?: gh? may, gh? gi? may, bàn gh? cafe, bàn gh? san v??n, sofa set, gh? salon, gi??ng n?m,... và các v?t d?ng khác nh...
Description:C?ng ty C? ph?n N?i Th?t Minh Thy là c?ng ty ho?t ??ng trong l?nh v?c s?n xu?t các s?n ph?m làm t? day nh?a gi? may nh?: gh? may, gh? gi? may, bàn gh? cafe, bàn gh? san v??n, sofa set, gh? salon, gi??ng n?m,... và các v?t d?ng khác nh?: s?t rác, r?, k? báo, k? ?? giày dép, khay,... cho nhà hàng, kh...
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

minhthyfurniture.com Information

Website / Domain:minhthyfurniture.com
Website IP Address:210.245.87.177
Domain DNS Server:ns3ghw.name.com,ns1dns.name.com,ns4fmx.name.com,ns2kqz.name.com

minhthyfurniture.com ranks

Alexa Rank:5015331
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

minhthyfurniture.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,272
Daily Revenue:$11
Monthly Revenue:$351
Yearly Revenue:$$4,272
Daily Unique Visitors:1,077
Monthly Unique Visitors:32,310
Yearly Unique Visitors:393,105

minhthyfurniture.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server nginx
Date Tue, 25 Sep 2018 06:58:06 GMT

minhthyfurniture.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
C?ng ty C? ph?n N?i Th?t Minh Thy s?n xu?t các s?n ph?m làm t? day nh?a gi? may nh?: gh? may 0 0.00%
gh? gi? may 26 4.26%
bàn gh? cafe 11 1.92%
bàn gh? san v??n 0 0.00%
sofa set 0 0.00%
gh? salon 0 0.00%
gi??ng n?m 5 0.72%
... và các v?t d?ng khác nh... 0 0.00%

minhthyfurniture.com Similar Website

Domain WebSite Title
xaydungminhduy.com Xay D?ng Minh Duy - S?a ch?a nhà uy tín, ch?t l??ng và chuyên nghi?p
denledsankhau.com Phan ph?i các thi?t b? ?èn Led San Kh?u chuyên nghi?p và ch?t l??ng cao t? th??ng hi?u PAH
minhkyauto.com Minh K? Auto | Gara b?o d??ng, s?a ch?a ? t? chuyên nghi?p t?i Tuyên Quang
digivn.com Thi?t b? ?o l??ng chuyên nghi?p ch?t l??ng - C?ng ty ?i?n Giai
bangtaicongnghiep.com.vn B?ng t?i, B?ng t?i c?ng nghi?p ch?t l??ng
vietprintdesign.com Trang Ch?| C?ng ty thi?t k? và in ?n chuyên nghi?p t?i HCM
thanglongcitytour.com Th?ng Long City Tour - Nhà t? ch?c du l?ch chuyên nghi?p t?i Hu? và du l?ch mi?n Trung
obdvietnam.com OBD Vi?t Nam - Máy ??c l?i và ch?n ?oán ? t? chuyên nghi?p
beboilapghep.com Vietpools s?n xu?t B? b?i di ??ng th?ng minh - b? b?i l?p ghép chuyên nghi?p
lamlichtet.com C?ng Ty In L?ch T?t 2017 Chuyên Nghi?p - B?ng Giá 2016?
bienbachn.com L?p ??t camera chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam - CTCP C?ng Ngh? và Xay L?p Bi?n B?c
thuethamtuuytin.com C?ng Ty D?ch V? Thám T? T? B?o Minh Uy Tín Chuyên Nghi?p ? T?i Hà N?i, Sài Gòn, TPHCM
inlichtet.biz C?ng ty In l?ch T?t 2017 ??p và r?. Thi?t k? chuyên nghi?p
tranvuindustrial.com.vn tranvuindustrial – Chuyên gia c?ng c? khí chính xác và ch? t?o thi?t b? C?ng Nghi?p
sbike.vn Chuyên l?p ??t khóa ch?ng tr?m và ?? ch?i xe máy ch?t l??ng
baoveplus.com C?ng ty b?o v? Plus cung c?p d?ch v? b?o v? chuyên nghi?p và uy tín ? t?i Hà N?i
congcutranle.com Máy c?ng c? và thi?t b? c?ng nghi?p Tr?n Lê Minh: Chuyên mua bán ky g?i máy c?ng c? Nh?t B?n và Cha...
inthanhnam.com In ?n chuyên nghi?p - ch?t l??ng - giá r?

minhthyfurniture.com Alexa Rank History Chart

minhthyfurniture.com aleax

minhthyfurniture.com Html To Plain Text

Minh Thy Furniture | T? tin b?i ch?t l??ng và chuyên nghi?p /* */ var google_conversion_id = 935005916; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */ ?ang t?i... Vui lòng ch?... Tài kho?n c?a t?i Qu?n ly ??n hàng Danh sách ?a thích Gi? hàng ??ng nh?p ??ng ky + Gi??ng n?m Bàn Gh? bar Salon,sofa Gh? May Nh?a Xích ?u V?t d?ng Bàn Gh? s?t Tin t?c Liên h? Gi? hàng Popup Cart quickPaymentPopupTrigger Trang ch? Gi?i thi?u S?n ph?m N?I TH?T NH?A GI? M?Y Gi??ng H? B?i Gh? Qu?y Bar Salon, Sofa May Nh?a Bàn Gh? Cafe May Nh?a Xích ?u V?T D?NG NH?A GI? M?Y Khay/ R?/ S?t K? các lo?i V?t d?ng khác BàN GH? S?T Bàn Gh? S?t B? Bàn Gh? S?t Gh? S?t Tin t?c B?n ?? Liên h? Tin t?c - S? Ki?n Th?ng báo: Ngh? l? nhan ngày Gi?i phóng mi?n nam 30/04 và Qu?c t? lao ??ng 01/05 n?m 2017 Cafe Lau ?ài Ph? ch?n Minh Thy Furniture là nhà cung c?p bàn gh? s?t N?u có d?p ?i ??n Khu Dan C? Him Lam Phú ??ng ( t?i ???ng Tr?n Th? V?ng, P. An Bình, TT D? An, Bình D??ng), b?n s? khó mà b? qua ???c quán Cafe Lau ?ài Ph? ???c thi?t k? ki?u ki?n trúc ph??ng Tay. Th?ng báo ngh? nhan d?p Gi?? T?? Hu?ng V??ng 2017 Th?ng Báo Ngh? T?t ?m L?ch 2017 ? C?ng ty s? b?t ??u ngh? T?t t? ngày 24/01/2017 (nh?m ngày 27 tháng Ch?p ?m l?ch). ? C?ng ty s? chính th?c làm vi?c l?i vào ngày 06/02/2017 (nh?m ngày mùng 10 tháng Giêng ?m l?ch). Xem thêm Sofa, Salon may nh?a SOFA M?Y NH?A MT1A21 T?i ch?n SOFA M?Y NH?A MT1A20 T?i ch?n SOFA M?Y NH?A MT1A19 T?i ch?n SOFA M?Y NH?A MT1A18 T?i ch?n SOFA M?Y NH?A MT1A17 T?i ch?n Xem thêm Bàn gh? Cafe May Nh?a BàN GH? NH?A GI? M?Y - MT2A151 T?i ch?n BàN GH? NH?A GI? M?Y - MT2A150 T?i ch?n BàN GH? NH?A GI? M?Y - MT2A149 T?i ch?n BàN GH? NH?A GI? M?Y - MT2A148 T?i ch?n BàN GH? NH?A GI? M?Y - MT2A147 T?i ch?n Xem thêm Bàn Gh? Qu?y Bar GH? QU?Y BAR 850 T?i ch?n GH? QU?Y BAR 849 T?i ch?n GH? QU?Y BAR 848 T?i ch?n GH? QU?Y BAR 847 T?i ch?n GH? QU?Y BAR 837 T?i ch?n Xem thêm Gi??ng N?m H? B?i GH? H? B?I 452 T?i ch?n GH? H? B?I 451 T?i ch?n GH? H? B?I 449 T?i ch?n GH? H? B?I 447 T?i ch?n GH? H? B?I 445 T?i ch?n Xem thêm Xích ?u XíCH ?U MT934 T?i ch?n XíCH ?U MT932 T?i ch?n XíCH ?U MT931 T?i ch?n XíCH ?U MT930 T?i ch?n XíCH ?U MT929 T?i ch?n Xem thêm Ch?u cay c?nh Ch?u tr?ng cay th?ng minh cát ?an tròn - CT37 411.000 ? T?i ch?n Ch?u tr?ng cay th?ng minh cát ?an tròn - CT30 273.000 ? T?i ch?n Ch?u tr?ng cay th?ng minh cát ?an tròn - CT24 167.000 ? T?i ch?n Ch?u tr?ng cay th?ng minh cát ?an tròn - CT18.5 108.000 ? T?i ch?n Ch?u tr?ng cay th?ng minh cát ?an vu?ng - CV37 583.000 ? T?i ch?n Xem thêm Video Ho?t ??ng S?n Xu?t S?n xu?t bàn cafe nh?a gi? may san v??n t?i x??ng ?an m?u Minh Thy Furniture S?n xu?t khung nh?m bàn gh? cafe nh?a gi? may 2A14 t?i Minh Thy Furniture S?n xu?t bàn gh? cafe nh?a gi? may 2A30 khung nh?m s?n t?nh ?i?n ?an s?i may nh?a kháng uv S?n xu?t bàn gh? cafe nh?a gi? may MT2A90 t?i x??ng ?an m?u N?i Th?t Minh Thy S?n xu?t gh? h? b?i MT488 t?i x??ng ?an m?u n?i th?t Minh Thy Furniture s?n xu?t gi??ng n?m h? b?i 455 t?i x??ng ?an m?u minh thy furniture S?n xu?t bàn gh? cafe nh?a gi? may MT296 t?i x??ng N?i Th?t Minh Thy H??ng d?n cách ?an gi??ng n?m h? b?i 443 t?i x??ng ?an m?u Minh Thy Furniture H??ng d?n cách ?an gh? h? b?i 452 v?i khung s?t s?n t?nh ?i?n ?an s?i nh?a gi? may kháng uv S?n xu?t khung gh? xích ?u tr?ng gi? may t?i x??ng Minh Thy Furniture H??ng d?n cách ?an gh? h? b?i chi?c lá t?i x??ng ?an m?u minh thy furniture H??ng d?n cách ?an bàn gh? nh?a gi? may cao c?p t?i x??ng ?an m?u n?i th?t Minh Thy S?n xu?t Bàn gh? cafe nh?a gi? may cao c?p t?i x??ng n?i th?t Minh Thy Minh Thy Furniture cung c?p bàn gh? gi? may,sofa may nh?a,gh? h? b?i cho Nhà Hàng Pendula Garden Minh Thy Furniture cung c?p gi??ng n?m h? b?i ,dù che n?ng t?i celadon city Tan Phú Minh Thy Furniture cung c?p gh? h? b?i t?i H? C?c S?n t?nh ?i?n bàn gh? nh?a gi? may t?i x??ng N?i Th?t Minh Thy N?i Th?t Minh Thy tham gia h?i tr? tri?n l?m qu?c t? VietBuild 2016 Video h??ng d?n s?n xu?t khung bàn gh? gi? may cafe san v??n t?i x??ng ra m?u Minh Thy Furniture H??ng d?n ?an b? bàn gh? nh?a gi? may MT268 t?i x??ng ?an m?u Minh Thy Furniture S?N XU?T GH? S?T BGS MT24 T?I X??NG N?I TH?T MINH THY Minh Thy Furniture Khai Tr??ng Chi Nhánh T?i Qu?n 10 Tp.HCM S?n xu?t khung s?t sofa may nh?a cao c?p Wicker Dining Sets - Patio Sets & Outdoor Dining Sets Outdoor Wicker Dining Sets s?n xu?t gh? may nh?a khung nh?m s?n t?nh ?i?n ?an s?i day tròn gi? may S?n xu?t khung nh?m Bàn gh? may nh?a ngoài tr?i Gh? Sun Lounger ???c s?n xu?t t?i x??ng ?an m?u N?i Th?t Minh Thy S?n xu?t gi??ng t?m n?ng may nh?a gi? may day tròn cho d? án Phú Qu?c - Gh? Gi? May Minh Thy Gh? May Nh?a - S?n Xu?t Gh? Tr?ng cho Quán Cafe Kem t?i M?i Né, Phan Thi?t - Gh? Gi? May Minh Thy Bàn Gh? Cafe - U?n b? góc bàn gh? h?c sinh cho Tr??ng Anh M? - Bàn Gh? Gi? May Minh Thy Ghe Gia May Minh Thy- ?an gh? gi? may (day nh?a tròn) lên khung s?t ?? s?n t?nh ?i?n- Bàn Gh? Cafe U?n ?ng làm khung gh? ??n - N?i Th?t May Nh?a Minh Thy U?n l?ng gh? nhà hàng và t?o chan gh? nhà hàng - Ban Ghe Nha Hang Gh? S?t Vaca ???c Minh Thy Furniture thi?t k? và s?n xu?t Giao sofa nh?a gi? may cho nhà m?u t?i d? án H?i An - Gh? Gi? May Minh Thy Gh? Gi? May ch?t l??ng Xu?t Kh?u - Do Minh Thy Cung C?p cho Resort Phú Qu?c Khai Tr??ng Showroom N?i Th?t May Minh Thy t?i Qu?n 1 Gh? Gi? May Minh Thy Tham Gia H?i Ch? Tri?n L?m VietBuild Home 2014 Gh? Gi? May Minh Thy S?n xu?t gh? D 5060 day d?p cho d? án Hoàng Gia H?i An Gh? Gi? May Minh Thy - S?n xu?t gh? D 5028 day d?p cho d? án Hoàng Gia H?i An C?ng ?o?n s?n xu?t bàn gh? gi? may t?i x??ng Minh Thy - Round Seat Set S?n Xu?t Gh? Cafe San V??n Gi? May - Minh Thy Furniture gh? gi? may cao c?p - giao hàng gh? gi? may t?i Sàn Giao D?ch Novaland s?n xu?t bàn gh? nh?a gi? may cao c?p v?i khung s?t s?n t?nh ?i?n Outdoor Coffee Table,h??ng d?n cách ?an bàn cafe nh?a gi? may cao c?p (day tròn kháng UV,Khung nh?m) Bàn Gh? Gi? May Minh Thy - S?n Xu?t Gh? Gi? May San V??n T?i HCM Gh? S?t ?an S?i Day Dù - C?ng ?o?n Hàn ??nh Hình, ?óng Gói S?n Ph?m Gh? gi? May Minh Thy | S?n xu?t Bàn Gh? Gi? May MT2A92 ki?u ?an m?t cáo Gh? gi? may - S?n xu?t gh? cafe san v??n cho quán cafe Su?i ?á Bàn gh? cafe nh?a gi? may | S?n xu?t bàn cafe nh?a gi? may MT282 S?n Xu?t Khung S?t Gh? Gi? May - T?i X??ng N?i Th?t Minh Thy Gh? Gi? May Minh Thy - S?n Xu?t Gh? Gi? May ?an R?i T?i X??ng ?an M?u Minh Thy S?n xu?t xich ?u nh?a gi? may t?i n?i Th?t Minh Thy. Gh? Gi? May Minh Thy giao hàng Crinoline | Pavo Chair t?i Hotel Royal H?i An S?n Xu?t Khung Gh? Gi? May T?i X??ng C? Khí Minh Thy Gh? Gi? May Ngoài Tr?i - S?n xu?t khung gh? gi? may t?i x??ng N?i Th?t Minh Thy Giao hàng bàn gh? cafe nh?a gi? may, Bàn gh? qu?y bar nh?a gi? may, Sofa T?i Resort Phan Thi?t Gi??ng ng? nh?a gi? may - S?n xu?t gi??ng ng? gi? may khung s?t t?i N?i Th?t Minh Thy Gh? Qu?y Bar Gi? May - Giao Hàng Bàn Gh? Qu?y Bar Gi? May t?i Resort Phan Thi?t Gi??ng t?m n?ng - S?n xu?t gh? h? b?i,gh? t?m n?ng t?i x??ng c? khí n?i th?t Minh Thy S?n Xu?t Gh? Tr?ng T?i x...

minhthyfurniture.com Whois

Domain Name: MINHTHYFURNITURE.COM
Registry Domain ID: 1854132895_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.name.com
Registrar URL: http://www.name.com
Updated Date: 2017-04-11T07:12:13Z
Creation Date: 2014-04-10T09:49:06Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-04-10T09:49:06Z
Registrar: Name.com, Inc.
Registrar IANA ID: 625
Reseller:
Domain Status: autoRenewPeriod https://www.icann.org/epp#autoRenewPeriod
Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Duong Hai Huynh
Registrant Organization: Huynh Duong Hai
Registrant Street: 238/2 Bach Dang, Phuong 24, Quan Binh Thanh
Registrant City: Ho Chi Minh
Registrant State/Province: Binh Thanh
Registrant Postal Code: 70000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.0837107579x0902970579
Registrant Phone Ext: 0902970579
Registrant Fax: +84.0837107479
Registrant Email: hai.hd@minhthycos.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Duong Hai Huynh
Admin Organization: Huynh Duong Hai
Admin Street: 238/2 Bach Dang, Phuong 24, Quan Binh Thanh
Admin City: Ho Chi Minh
Admin State/Province: Binh Thanh
Admin Postal Code: 70000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.0837107579x0902970579
Admin Phone Ext: 0902970579
Admin Fax: +84.0837107479
Admin Email: hai.hd@minhthycos.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Duong Hai Huynh
Tech Organization: Huynh Duong Hai
Tech Street: 238/2 Bach Dang, Phuong 24, Quan Binh Thanh
Tech City: Ho Chi Minh
Tech State/Province: Binh Thanh
Tech Postal Code: 70000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.0837107579x0902970579
Tech Phone Ext: 0902970579
Tech Fax: +84.0837107479
Tech Email: hai.hd@minhthycos.com
Name Server: ns1dns.name.com
Name Server: ns2kqz.name.com
Name Server: ns3ghw.name.com
Name Server: ns4fmx.name.com
DNSSEC: unSigned
Registrar Abuse Contact Email: abuse@name.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.7203101849
The Data in the Name.com, Inc. WHOIS database is provided by Name.com, Inc. for information purposes, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. Name.com, Inc. does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this Data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail (spam); or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to Name.com, Inc. (or its systems). Name.com, Inc. reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-25T06:58:06Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en